powrót do artykułu Organizacja

 

 

 

 

Dział Informatyki

Kierownik: Teresa Majdak
starszy kustosz
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom
pok. 18
tel. 48 362 67 35 wew. 29
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Do głównych zadań działu należy:

1) Utrzymywanie w sprawności sieci komputerowej:
b) bieżące administrowanie siecią
c) opracowywanie i wdrażanie systemu bezpieczeństwa sieci
d) nadzór nad strukturą fizyczną sieci, dokonywanie stosownych zmian i adaptacji, kontrola parametrów
e) monitorowanie funkcjonowania i obciążenia sieci
f) utrzymywanie dysków sieciowych (porządkowanie, kompresja)
2) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zainstalowanych w MBP systemów informatycznych, w tym:
a) aktualizacja i konserwacja używanego oprogramowania
b) dokonywanie przeinstalowań, zmian lokalizacji i konfiguracji oprogramowania
c) planowanie i bieżąca obsługa przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa danych
d) Instalowanie, konfigurowanie i testowanie zakupionego sprzętu

3) Instalowanie, konfigurowanie i testowanie nowego oprogramowania

4) Planowanie rozbudowy i unowocześniania systemów informatycznych i związanych z tym zakupów oprogramowania, sprzętu i szkolenia pracowników z uwzględnieniem ogólnego rozwoju informatyki. Dobór optymalnych rozwiązań programowych i sprzętowych

5) Dbanie o legalność zainstalowanych programów, gromadzenie i właściwe przechowywanie nośników dystrybucyjnych

6) Utrzymywanie w sprawności i konserwacja posiadanego sprzętu komputerowego

7) Współpraca z dostawcami usług internetowych, utrzymywanie kont poczty e-mail, załatwianie spraw związanych z teletransmisją danych i wykorzystaniem Internetu

8) Dokonywanie zakupów (lub zlecanie działowi administracji) i rozprowadzanie materiałów eksploatacyjnych (nośników, taśm, tonerów itp.)

9) Prowadzenie szkoleń pracowników biblioteki, udzielanie porad i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów z obsługą komputerów

10) Tworzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie działalności; w szczególności dokumentacji struktury logicznej i fizycznej sieci komputerowej, ewidencji sprzętu i oprogramowania

11) Śledzenie rozwoju informatyki pod kątem możliwości zastosowania w bibliotece

powrót do artykułu Organizacja

 

 

 

 

Dział Księgowości

Główna księgowa: Beata Sułkowska
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom
pok. 61
tel. 48 362 67 35 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Do głównych zadań działu należy:

1) Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości Biblioteki i innych funduszy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

2) Bieżąca realizacja zobowiązań i należności

3) Opracowanie planów finansowych i analiz

4) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz bilansu instytucji

5) Kontrola dokumentów finansowych

6) Rozliczanie na bieżąco zaliczek, kwitariuszy przychodowych i innych, inwentaryzacji, należności, zobowiązań, materiałów, towarów, druków ścisłego zarachowania, środków trwałych, przedmiotów nietrwałych itp.

7) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora biblioteki dotyczących rachunkowości biblioteki

8) Prowadzenie kasy, druków ścisłego zarachowania, depozytów, subskrypcji

9) Prowadzenie analityki do wszystkich kont syntetycznych jednostki zgodnie z przepisami

10) Naliczanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego, bieżące odprowadzanie należności do Urzędu Skarbowego oraz prowadzenie dokumentacji w w/w sprawach

11) Bieżące sporządzanie list płac i innych wynagrodzeń, naliczanie zobowiązań i ich rozliczanie, prowadzenie dokumentacji wszelkiego rodzaju zasiłków oraz rozliczeń z ZUS-em

12) Miesięczne rozliczanie finansowe kawiarni "Ekslibris" oraz magazynu biblioteki

13) Bieżące informowanie dyrekcji o powstałych nieprawidłowościach oraz ich eliminowanie

14) Wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń dla pracowników

15) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników

powrót do artykułu Organizacja

 

 

 

 

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik: Mirosława Sułek
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

pok. 5
tel. 48 362 67 35 wew. 17
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Do głównych zadań działu należy:

1) Rozbudowa i modernizacja bazy bibliotecznej na terenie miasta Radomia
2) Zabezpieczenie oraz utrzymanie budynku biblioteki głównej oraz terenu wokół budynku
3) Bieżące remonty, konserwacja lokali placówek bibliotecznych, zaopatrywanie w sprzęt, materiały, konserwacja sprzętu
4) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych biblioteki głównej i filii na terenie miasta, kartoteki materiałowej oraz bieżącej inwentaryzacji sprzętu
5) Zaopatrywanie placówek, środki czystości itp., zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną oraz kontrola jej wykorzystania
6) Prowadzenie spraw bhp i przeciwpożarowych, nadzór nad systemem sygnalizacji czujek dymu oraz systemem monitoringu w filiach bibliotecznych
7) Współpraca z placówkami udostępniania w zakresie konserwacji zbiorów, organizowanie oprawy introligatorskiej
8) Prowadzenie dokumentacji transportu, odpowiedzialność materialna za stan środków transportu
9) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kawiarni "Ekslibris"
10) Nadzór nad dozorcami, pracownikami gospodarczymi i pracownikami obsługi
11) Utrzymanie czystości w budynku głównym biblioteki
12) Świadczenie usług kserograficznych czytelnikom z materiałów bibliotecznych, rozliczanie z księgowością
13) Prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych pracowników biblioteki
14) Ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na dostawy towarów i usług zgodnie przepisami i Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez bibliotekę
15) Obsługa sekretariatu i centrali telefonicznej
16) Prowadzenie spraw pracowniczych, pełnej dokumentacji kadrowej, kontrola dyscypliny pracy

powrót do artykułu Organizacja

 

 

 

 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Sieci Miejskiej

Kierownik: Ewa Ukleja
starszy kustosz
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

pok. 40
tel. 48 362 67 35 wew. 16
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Do głównych zadań działu należy:

1) Opracowywanie analiz dotyczących stanu i kierunków rozwoju bibliotek i czytelnictwa na terenie miasta i powiatu radomskiego
2) Gromadzenie materiałów dla potrzeb kształcenia bibliotekarzy
3) Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek samorządowych na terenie powiatu
4) Organizowanie w bibliotece praktyk zawodowych dla uczących się, studiujących i nowoprzyjętych bibliotekarzy
5) Prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej w siedzibach filii bibliotecznych oraz bibliotek gminnych i ich filii
6) Opracowywanie planów doskonalenia zawodowego bibliotekarzy i udział w ich realizacji (kursy, seminaria, konferencje, wymiana doświadczeń)
7) Opracowywanie pomocy metodycznych i ich upowszechnianie pracownikom filii i agend biblioteki oraz bibliotek samorządowych na terenie powiatu

powrót do artykułu Organizacja

 

 

 

 

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Kierownik: Maria Kaczmarska
starszy kustosz
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

pok. 15
tel. 48 362 67 35 wew. 16
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7.30-19.00
sobota 9.00-15.00

Do głównych zadań działu należy:

1) Upowszechnianie informacji o bibliotece, jej zbiorach oraz usługach świadczonych czytelnikom
2) Prowadzenie działalności informacyjnej o innych bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej
3) Gromadzenie materiałów o źródłach informacji i systemach informacyjnych
4) Gromadzenie i przechowywanie materiałów regionalnych (książki, czasopisma, rękopisy i inne)
5) Tworzenie pełnej dokumentacji o piśmiennictwie dotyczącym ziemi radomskiej
6) Opracowywanie bibliografii regionalnej
7) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych
8) Gromadzenie i opracowywanie ekslibrisów
9) Tworzenie warsztatu informacyjnego
10) Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie dokumentów życia społecznego
11) Tworzenie i udostępnianie czytelnikom bibliograficznych baz danych
12) Prowadzenie praktyk w zakresie specjalizacji działu
13) Obsługa czytelników w Czytelni Regionalnej
14) Organizowanie i wykonywanie prac związanych z digitalizacją regionalnych zbiorów bibliotecznych
15) Prowadzenie Radomskiej Biblioteki Cyfrowej

powrót do artykułu Organizacja

 

 

 

 

Dział Promocji Książki i Biblioteki

Kierownik: Ilona Michalska-Masiarz
starszy kustosz
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

pok. 48
tel. 48 362 67 35 wew. 21
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Do głównych zadań działu należy:

1) Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w bibliotece głównej
2) Udzielanie pomocy merytorycznej filiom bibliotecznym w zakresie organizowania działalności kulturalno-oświatowej
3) Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie popularyzacji książki i biblioteki
4) Prowadzenie praktyk w zakresie specjalizacji działu
5) Promocja biblioteki w środowisku poprzez przyjmowanie zorganizowanych grup wycieczkowych
6) Troska o estetyczny wygląd lokali bibliotecznych
7) Promowanie działalności biblioteki w środowisku
8) Realizowanie usługi "Książka na telefon"
9) Bieżąca aktualizacja strony WWW biblioteki w oparciu o materiały dostarczane przez komórki  organizacyjne biblioteki
10) Prowadzenie działalności wydawniczej biblioteki
11) Organizowanie dystrybucji i promocji wydawnictw własnych biblioteki
W strukturze działu funkcjonuje sekcja wydawnictw.

 powrót do artykułu Organizacja

 

 

 

 

Dział Gromadzenia i Opracowania ZbiorówKierownik: Mariola Turek
starszy kustosz
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom
pok. 47
tel. 48 362 67 35 wew. 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Do głównych zadań działu należy:
1) gromadzenie zbiorów dla Biblioteki Głównej oraz filii bibliotecznych:
a) bieżąca analiza rynku księgarskiego i antykwarycznego oraz przedkładanie wniosków w sprawie  zakupu
b) dokonywanie zakupów bieżących
c) gromadzenie zbiorów drogą wymiany i darów
d) prenumerata czasopism
e) zakup czasopism nie objętych prenumeratą
f) rozdzielanie zbiorów do poszczególnych placówek
2) Ewidencja zbiorów:
a) prowadzenie rejestru przybytków dla zbiorów Biblioteki Głównej i filii
b) prowadzenie zestawień ilościowo-wartościowych wpływów w poszczególnych placówkach na trenie miasta
c) ewidencja jednostkowa roczników czasopism wpływających do Czytelni Biblioteki Głównej
d) ewidencja zbiorów wpływających do Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej (działy merytoryczne, gabinety dyrekcji, itp.)
3) Opracowanie zbiorów:
a) opracowanie nabytków dla Biblioteki Głównej i filii
b) tworzenie komputerowych baz danych: Biblioteka Narodowa - Przewodnika Bibliograficznego, katalog centralny nabytków
4) Ubytkowanie zbiorów:
a) prowadzenie ewidencji ubytków dla zbiorów Biblioteki Głównej i filii na terenie miasta
5) Prowadzenie dokumentacji zakupów i rozliczeń
6) Prowadzenie praktyk w zakresie specjalizacji Działu
7) Organizacja warsztatu pracy gromadzenia i opracowania zbiorów
8) Udzielanie informacji o produkcji wydawniczej w kraju na podstawie komputerowej bazy BN, o posiadanych zbiorach MBP w oparciu o katalog centralny

Radom, ul. Osiedlowa 9
os. Ustronie  (mapa)

tel. 48 363 09 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Kinga Olbromska-Miłosz

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 09:00-19:00
sobota: 09:00-15:00
w okresie wakacji -
poniedziałek - piątek:
09:00-17:00

Rok założenia: 1950

Księgozbiór:  25 526 woluminów (stan na 31 grudnia 2018 r.)

Więcej zdjęć...

 

 

Filia oferuje:

 • obsługę czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • księgozbiór obejmujący literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, literaturę naukową i popularnonaukową, literaturę w językach obcych;
 • udostępnianie literatury na zewnątrz - po zapisaniu się do filii;
 • czasopisma do przeczytania na miejscu, jak również do wypożyczania na zewnątrz;
 • przyjemne i ciche miejsce do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism;
 • 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu;
 • możliwość drukowania;
 • fachową pomoc czytelnikom, dzięki wykwalifikowanej kadrze bibliotekarzy z profesjonalnym przygotowaniem zawodowym.

Czytelnicy

Czytelnikiem filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu  może zostać każdy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zajrzyj: Karta i konto biblioteczne.

Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne. Według regulaminu można wypożyczyć jednocześnie 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni. Za przetrzymywanie książek ponad termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 20 gr od jednej książki za każdy dzień zwłoki (opłata jest naliczana tylko na dni, w których filia pracuje). Jeśli czytelnik uporczywie nie zwraca wypożyczonych książek, MBP przekazuje sprawę dochodzenia praw majątkowych firmie windykacyjnej (Regulamin Wypożyczania Książek).

Księgozbiór udostępniany jest zarówno na miejscu jak i na zewnątrz. Aktualny dokument tożsamości jest niezbędny, by móc korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz stanowisk komputerowych. Więcej informacji o korzystaniu ze stanowisk komputerowych można znaleźć w Regulaminie Czytelni Internetowej.

Biblioteka pobiera opłaty za niektóre usługi. Rodzaje i kwoty opłat wskazane są w Cenniku.

 

Działalność kulturalna filii

Filia przy ul. Osiedlowej prowadzi bogatą działalność kulturalną. Dzięki połączeniu z dawną Filią nr 14 i przeniesieniu w 2017 r. do nowego lokalu zwiększyła się jej przestrzeń, co umożliwiło rozwinięcie oferty.

W bibliotece na os. Ustronie organizowane są działania animacyjno-kulturalne kierowane do różnych grup odbiorców. Filia zaprasza na cykliczne spotkania dotyczące historii Radomia, jak „Patroni radomskich ulic” – serię prelekcji prowadzonych przez Izabellę Mosańską. Często współpracuje z grupą seniorów z amatorskiego Teatru „Proscenium”. W specjalność filii wpisały się comiesięczne spotkania podróżnicze. Gościliśmy na nich m.in. Jarosława Kreta, Kamilę Kielar, Arkadego Pawła Fiedlera i Dawida Penkallę.

Ważną inicjatywą filii jest cykl spotkań dla najmłodszych „Biblioteczne Bajanie” – spotkania oparte na wątkach zaczerpniętych z literatury dziecięcej, łączące różne środki wyrazu artystycznego i metody dydaktyczne. Pracownicy Biblioteki poprzez zabawy animacyjne, pogadanki i prelekcje oraz gry pomagają dzieciom odkrywać uroki czytania.

Filia poszerza swoją ofertę, budując sieć kontaktów współpracujących z nią osób i instytucji ze środowiska lokalnego oraz spoza Radomia. Zapraszamy do śledzenia Aktualności, gdzie można znaleźć bieżący program wydarzeń.

 

Dojazd środkami komunikacji miejskiej

Najbliższe przystanki:

 • Grzecznarowskiego/Osiedlowa. Linie: 11, 19, 21;
 • Jana Pawła II/ Sandomierska. Linie: 3, 4, 6, 9, 21, 23, 25.

Radom, ul. Zientarskiego 1a
os. Gołębiów I (mapa)

tel. 48 344 98 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Ewa Nowak

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 09:00-19:00
sobota: 09:00-15:00
w okresie wakacji -
poniedziałek - piątek:
09:00-17:00

Rok założenia: 1950

Księgozbiór: 19 544 woluminy (stan na 31 grudnia 2018 r.)

Zdjęcia z otwarcia odnowionej siedziby filii

 

Filia oferuje:

 • obsługę czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • księgozbiór obejmujący literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, literaturę naukową i popularnonaukową;
 • udostępnianie literatury na zewnątrz - po zapisaniu się do filii;
 • czytelnię, w której można skorzystać z czasopism oraz księgozbioru podręcznego, w którego skład wchodzi unikalny zbiór reprintów;
 • bogaty zbiór regionalny oraz z zakresu sztuk pięknych;
 • 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu;
 • możliwość drukowania;
 • fachową pomoc czytelnikom dzięki wykwalifikowanej kadrze bibliotekarzy z profesjonalnym przygotowaniem zawodowym.

Czytelnicy

Czytelnikiem filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu  może zostać każdy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zajrzyj: Karta i konto biblioteczne.

Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne. Według regulaminu można wypożyczyć jednocześnie 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni. Za przetrzymywanie książek ponad termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 20 gr od jednej książki za każdy dzień zwłoki (opłata jest naliczana tylko na dni, w których filia pracuje). Jeśli czytelnik uporczywie nie zwraca wypożyczonych książek, MBP przekazuje sprawę dochodzenia praw majątkowych firmie windykacyjnej (Regulamin Wypożyczania Książek).

Księgozbiór udostępniany jest zarówno na miejscu jak i na zewnątrz. Aktualny dokument tożsamości jest niezbędny, by móc korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz stanowisk komputerowych. Więcej informacji o korzystaniu ze stanowisk komputerowych można znaleźć w Regulaminie Czytelni Internetowej.

Biblioteka pobiera opłaty za niektóre usługi. Rodzaje i kwoty opłat wskazane są w Cenniku.

 

Działalność kulturalna filii

Filia przy ul. Zientarskiego prowadzi bogatą działalność kulturalną. W wyniku modernizacji swojej siedziby filia uzyskała większą przestrzeń, niezbędną dla prowadzenia wielu imprez bibliotecznych. Wykwalifikowana kadra oraz sieć kontaktów lokalnych pozwala na zaproponowanie różnorodnej oferty.

Filia prowadzi stały cykl spotkań dotyczących naszego miasta – „Kobiety w historii Radomia”. Spotkania te polegają na opowiadaniu przez znane radomianki historii miasta, widzianej oczyma kobiet, które zapisały się w jego dziejach.

W myśl zasady „bawiąc – uczy”, filia przygotowuje zajęcia dla najmłodszych – „Dwójkową Akademię Czytelnika”. W każdy czwartek dzieci spotykają się z pracownikami Biblioteki albo znanymi radomianami, albo wreszcie twórcami ich ulubionych książek; poznają świat i przekonują się, że i one mogą być już adeptami wiedzy o literaturze – ich własnej i do nich kierowanej.

Od początku swojej działalności filię wyróżniały spotkania autorskie z pisarkami. Nie zawsze były to twórczynie literatury dla kobiet, ale zawsze pisanej przez kobiety, często wchodzące dopiero w „szeroki świat”. W takim właśnie charakterze gościły w filii m.in. pochodząca z Radomia Monika Knapczyk, ale też Małgorzata Gutowska-Adamczyk i Olga Tokarczuk.

Filia na Gołębiowie poszerza swoją ofertę, nawiązując wiele kontaktów w lokalnym i ponadlokalnym środowisku kultury. Zapraszamy do śledzenia Aktualności, gdzie można znaleźć bieżący program wydarzeń.

 

Dojazd środkami komunikacji miejskiej:

Najbliższe przystanki:
- Zbrowskiego/Zientarskiego. Linie: 3, 16, 18

Radom, ul. Barycka 2
Południe (mapa)
tel. 48 360 51 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Ewa Boruch

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 12.00-18.00
wtorek, czwartek 9.00-15.00

Więcej zdjęć...

Rok założenia: 1993
Księgozbiór: 28 806 woluminów (stan 31 grudnia 2018 r.)

 

 

Filia oferuje:

 • obsługę czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • gromadzony księgozbiór obejmuje literaturę z zakresu: literatury pięknej oraz literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin;
 • udostępnianie literatury na zewnątrz - po zapisaniu się do filii;
 • księgozbiór podręczny (udostępniany ma miejscu);
 • czasopisma do przeczytania na miejscu;
 • miejsce do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism;
 • kącik zabaw dla dzieci najmłodszych z atrakcyjnymi zabawkami i grami;
 • róże formy pracy z czytelnikiem takie jak: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, zorganizowane ferie i wakacje dla dzieci;
 • występy dziecięcego amatorskiego teatrzyku „Nastolatki z F-16”, który wystawia sztuki dla dzieci i młodzieży;
 • obejrzenie ciekawych wystaw radomskich artystów w „Galerii F-16”;
 • 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu;
 • możliwość drukowania i kserowania potrzebnych materiałów;
 • fachową pomoc czytelnikom, dzięki wykwalifikowanej kadrze bibliotekarzy z profesjonalnym przygotowaniem zawodowym. 

Czytelnicy:

Czytelnikiem filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu  może zostać każdy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zajrzyj: Karta i konto biblioteczne.

Według regulaminu można wypożyczyć jednocześnie 4 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni. Za przetrzymywanie książek ponad termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 20 gr od jednej książki za każdy dzień zwłoki. Jeśli czytelnik uporczywie nie zwraca wypożyczonych książek, MBP przekazuje sprawę dochodzenia praw majątkowych firmie windykacyjnej (Regulamin Wypożyczania Książek).

Korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism w filii nr 16 MBP w Radomiu jest bezpłatne. Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu. Aktualny dokument tożsamości jest niezbędny, by móc korzystać z księgozbioru oraz stanowisk komputerowych (Regulamin Czytelni Internetowej).

 

Dojazd środkami komunikacji miejskiej:

Najbliższe przystanki:
Sycyńska/Helleńska. Linie: 1, 12, 14, 25
Oś. Południe. Linie 1, 7, 12, 14, 25

Radom, ul. Wyścigowa 12
Prędocinek (mapa)
tel. 48 360 28 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Elżbieta Grajzer

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 12.00-18.00
wtorek, czwartek 9.00-15.00

Więcej zdjęć...

Rok założenia: 1989
Księgozbiór: 15 477 woluminów (stan na 31 grudnia 2018 r.)

 

Filia oferuje:

 • obsługę czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • literaturę piękną i literaturę naukowa z różnych dziedzin wiedzy;
 • lektury dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich;
 • literaturę regionalną;
 • wypożyczanie książek z literatury pięknej i popularnonaukowej na zewnątrz - po zapisaniu się do filii;
 • udostępnianie na miejscu słowników, encyklopedii, leksykonów, albumów oraz książek z różnych dziedzin wiedzy;
 • czasopisma i prasa bieżąca do przeczytania na miejscu;
 • przyjemne i ciche miejsce do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism;
 • 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu;
 • możliwość drukowania;
 • fachową pomoc i doradztwo czytelnikom  w zakresie doboru i wyszukiwania książek na konkretny temat, dzięki wykwalifikowanej kadrze bibliotekarzy z profesjonalnym przygotowaniem zawodowym;

 

Czytelnicy:

Czytelnikiem filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu  może zostać każdy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zajrzyj: Karta i konto biblioteczne.

Według regulaminu można wypożyczyć jednocześnie 4 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni. Za przetrzymywanie książek ponad termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 20 gr od jednej książki za każdy dzień zwłoki. Jeśli czytelnik uporczywie nie zwraca wypożyczonych książek, MBP przekazuje sprawę dochodzenia praw majątkowych firmie windykacyjnej (Regulamin Wypożyczania Książek).

Korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism w filii nr 15 MBP w Radomiu jest bezpłatne. Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu. Aktualny dokument tożsamości jest niezbędny, by móc korzystać z księgozbioru oraz stanowisk komputerowych (Regulamin Czytelni Internetowej).

 

Dojazd środkami komunikacji miejskiej:

Najbliższe przystanki:
- Jana Pawła II/Sandomierska. Linie: 3, 4, 9, 21, 23, 25
- Młodzianowska/Cisowa. Linie: 3, 4, 9, 21, 25

Radom, ul. Pośrednia 29
Wośniki (mapa)
tel. 48 334 36 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Jadwiga Kieloch

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 12.00-18.00
wtorek, czwartek 9.00-15.00

Więcej zdjęć...

Rok założenia: 1997
Księgozbiór:  28 806 woluminów (stan na 31 grudnia 2018 r.)


Filia oferuje:

 • obsługę czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • gromadzony księgozbiór obejmuje literaturę z zakresu: literatura piękna, dziecięca i popularnonaukowa;
 • udostępnianie literatury na zewnątrz - po zapisaniu się do filii;
 • księgozbiór podręczny (udostępniany ma miejscu);
 • czasopisma do przeczytania na miejscu w ramach Czytelni internetowych;
 • przyjemne i ciche miejsce do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism;
 • 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu;
 • możliwość drukowania;
 • fachową pomoc czytelnikom, dzięki wykwalifikowanej kadrze bibliotekarzy z profesjonalnym przygotowaniem zawodowym.


Czytelnicy:

Czytelnikiem filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu  może zostać każdy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zajrzyj: Karta i konto biblioteczne.

Według regulaminu można wypożyczyć jednocześnie 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni. Za przetrzymywanie książek ponad termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 20 gr od jednej książki za każdy dzień zwłoki. Jeśli czytelnik uporczywie nie zwraca wypożyczonych książek, MBP przekazuje sprawę dochodzenia praw majątkowych firmie windykacyjnej (Regulamin Wypożyczania Książek).

Korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism w filii nr 12 MBP w Radomiu jest bezpłatne. Księgozbiór udostępniany jest na miejscu. Aktualny dokument tożsamości jest niezbędny, by móc korzystać z księgozbioru oraz stanowisk komputerowych (Regulamin Czytelni Internetowej).

 

Dojazd środkami komunikacji miejskiej:

Najbliższe przystanki:
- Osiedle Wośniki. Linie: 8, 13,16