Bernard Gotfryd

Bernard Gotfryd (1924-2016), pisarz i fotograf żydowskiego pochodzenia. Urodził się i wychował w Radomiu. Aresztowany przez Niemców, z getta trafił do obozu koncentracyjnego na Majdanku, potem do innych obozów. Po okupacji wyemigrował do USA. Był znanym fotografikiem, współpracował z magazynem „Newsweek”. Do Polski przyjechał ponownie w 1983 roku, by dla „Newsweeka” dokumentować wizytę papieża. Wtedy też odbył własną pielgrzymkę do Radomia. Wizyta ta zaowocowała w 1991 r. zbiorem opowiadań „Antoni gołębiarz inne opowiadania o Holocauście”, wydanym w 2005 r. przez Wydawnictwo Dolnośląskie. Rok później Gotfryd ponownie odwiedził Radom. Wkrótce po tej wizycie przekazał 60 swoich prac Muzeum Sztuki Współczesnej, a nowopowstałe opowiadania – do biblioteki. Pod koniec 2008 r. udało się je wydać w pięknej szacie graficznej, w dwujęzycznej, polsko-angielskiej wersji, wzbogacone o fotografie miejsc związanych z pisarzem autorstwa Stanisława Z. Kamieńskiego.

W 2009 roku książka zdobyła NAGRODĘ LITERACKĄ MIASTA RADOMIA w kategorii „Literatura piękna”.

Gotfryd Bernard: Widuję ich w snach : nowe opowiadania. Przeł. Jarosław Włodarski; fot. Stanisław Zbigniew Kamieński. Radom: MBP, 2008. – 184 s., oprawa twarda

Cena:   20 zł
Jak kupić?

 

Zbigniew Lechowicz

Książka przybliża specyfikę wczesnośredniowiecznego osadnictwa w ziemi radomskiej (łac.Terra Radomiensis) na przykładzie kasztelanii skrzyńskiej. Ustalenia autora opierają się na  własnych, wieloletnich badaniach archeologicznych oraz na wnikliwej kwerendzie dostępnych źródeł archiwalnych. Dużym walorem książki jest krytyczne podejście do zastanych opracowań dotyczących podobnych zagadnień oraz monograficzne ujęcie tematu. Bardzo ciekawy, bogaty materiał ikonograficzny: zdjęcia analizowanych obiektów, mapy i profile wykopów.

Zbigniew Lechowicz: Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie. Radom: MBP, [2010]. - 208 s., mapy, il., oprawa twarda

Cena: 40 zł
Jak kupić?

X Jesienna Akademia Literatury. Tropem Miłosza

Wydawnictwo jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych cyklu prelekcji popularnonaukowych z dorocznych spotkań Jesiennej Akademii Literatury. Cykl spotkań poświęcono patronowi roku 2011 - Czesławowi Miłoszowi. Prelekcje w czasie X JAL wygłosili: prof. Stanisław Żak, dr Alina Kochańczyk, dr Ewa Kołodziejczyk oraz prof. Marek Zaleski.

X Jesienna Akademia Literatury: tropem Miłosza. 12 października - 23 listopada 2011. Red. Krystyna Kasińska; [aut. Alina Kochańczyk i in.; wstęp Anna Skubisz-Szymanowska]. Radom: MBP, 2011. - 56 s., il., oprawa miękka

Cena: 10 zł
Jak kupić?

 

Zbigniew Lechowicz

Drugie wydanie archeologiczno - architektonicznej monografii nieistniejącego już obiektu Nowego Miasta w Radomiu - zamku królewskiego, zostało uzupełnione dwiema rozprawami innych autorów: Marcina Krystka Surowce skalne wybranych detali architektonicznych radomskiego zamku oraz Grzegorza Mazura i Mirosława Przybylskiego Szczątki kostne zwierząt. Decyzja o dołączeniu ich jako aneksy do książki wyniknęła z trudnego dostępu tych cennych opracowań, pozostających w maszynopisach w archiwach różnych ośrodków badawczych. Opis architektury i archeologii zamku został więc znacząco uzupełniony o analizy petrograficzną i archeozoologiczną, dając możliwie pełny obraz stanu wiedzy o radomskiej warowni.

Zbigniew Lechowicz: Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura - badania i interpretacje. Wyd. 2. [uzup.]. Radom: MBP, 2012. - 180 s., il., oprawa twarda

Cena: 40 zł
Jak kupić?

Robert Utkowski

Utkowski szuka, ale jest na dobrym tropie. Tak, trzeba przedefiniować wszystko, wszystko zburzyć, żeby zacząć niemal od zera, od początku. Nie po to, żeby być na czasie. Po to, żeby być mu wbrew. - Audrey Philippe, "The Poet Tribune"

Poezja w wykonaniu Utkowskiego również jest prostą czynnością, niepozbawioną jednak uroku i oczywiście wyposażoną w błogosławioną zdolność porządkowania. - Paweł Kozioł, "Lampa"

...w swoim drugim (a właściwie trzecim) tomie poetyckim [...] zadaje kilka ważnych pytań. O trwałość i wartość złudzeń, o proces naprzemiennego budowania i zrywania więzi ze światem, o cmentarze i lęk przed śmiercią. - Anna Spólna, "Miesięcznik Prowincjonalny"

Robert Utkowski: Katalog wystawy. Radom: MBP, 2013. - 24 s., il., oprawa miękka

Cena: 40 zł
Jak kupić?

 

Leon Babiński • Józef Rafacz

Trybunał Skarbowy Koronny powołany został w 1613 r. i był jedną z najważniejszych instytucji Rzeczpospolitej w czasach przedrozbiorowych. Na miejsce pierwszych i kilku kolejnych obrad wyznaczono Radom i mimo że później obradowano także w innych miastach, w XVII w. zaczęto powszechnie nazywać tę instytucję Trybunałem Skarbowym Radomskim, Trybunałem Radomskim lub „komisją radomską”. Od 1704 r. Trybunał zbierał się wyłącznie w naszym mieście.

Dla uczczenia 400-lecia ustanowienia Trybunału Gmina Miasta Radomia zorganizowała konferencję naukową oraz wznowiła 2 opracowania, jakie poświęcono tej jedynej „centralnej” instytucji państwowej działającej w Radomiu w XVII-XVIII w. Obydwie publikacje, współwydane w 1 tomie, powstały w l. 1923-1924 i są jedynymi całościowymi pracami dotyczącymi Trybunału Radomskiego. Ich dodatkowym atutem jest fakt, że autorzy wykorzystali akta Trybunału, które nie przetrwały II wojny światowej.

Leon Babiński: Trybunał Skarbowy Radomski (Organizacja. Postępowanie). Na podstawie ksiąg Trybunału z lat 1614-1658; Józef Rafacz: Trybunał Skarbowy Koronny. Radom: Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia; MBP, 2013. - 120 s., il., oprawa miękka

Cena: 18 
Jak kupić?

 

Książka o historii Radomia i kobietach, które wpłynęły na dzieje miasta. Historia miasta opowiedziana w inny sposób, widziana oczyma kobiet. Narracja kobiet o kobietach, łączy sferę publiczną ze sferą prywatną, prezentuje różne wybory, których dokonywały radomskie bohaterki w warunkach, jakie stworzyła ich epoka.

Jej bohaterkami są: kobiety z dynastii Jagiellonów, które miały wpływ na rozwój miasta, Maria Gajl, Stanisława Wroncka, Maria Kelles-Krauz, Maria Walewska, Teresa Grodzińska, Elżbieta Gałecka (Jackiewiczowa), Helena Stadnicka, Halina Hermanowicz, Halina Krysińska, Bohdana Kijewska, Wanda Polakowska-Szczawińska.

Ich ślady. Kobiety w historii Radomia. Red. Agata Morgan, Anna Skubisz-Szymanowska. - Wyd. 2. popr. Radom: MBP, 2013. – 199 s., il., oprawa twarda

Cena:   30 zł
Jak kupić?

Książka pomyślana została jako panorama dziejów Klwowa, okolicznych miejscowości oraz parafii pw. św. Macieja Apostoła w Klwowie. Jest to pierwsza możliwie pełna monografia wsi - do połowy XIX w. miasta - i miejscowości z obszaru parafii, której jest siedzibą. Dzieje Klwowa i jego okolicy w okresie staropolskim opracował Dariusz Kupisz; historię miasta w okresie zaborów opisał Sebastian Piątkowski. Natomiast Klwów z perspektywy archeologii historycznej został scharakteryzowany przez Zbigniewa Lechowicza. Książka została opatrzona licznymi ilustracjami, bibliografią oraz indeksem osób.

Dariusz Kupisz, Zbigniew Lechowicz, Sebastian Piątkowski: Dzieje Klwowa i parafii klwowskiej do roku 1918. [Oprac. Mariusz Kozdrach]. Radom: MBP, ITE-PIB - [Klwów:] parafia św. Macieja Ap., 2015. - 332 s., il., oprawa twarda

Cena: 50 zł
Jak kupić?

 

Andrzej Lorenc (ur. 1955) w latach 1978-1981 był członkiem Amatorskiego Klubu Filmowego przy Wojewódzkim Domu Kultury we Wrocławiu. W tamtym okresie zrealizował pięć filmów, z których dwa (Leży i czeka, Pytanie zasadnicze czyli wracając z nadgodzin do wspólnego M-2) były nagradzane na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Amatorskich POL-8 w Polanicy-Zdroju. Jeden z nich - Krzyżówka (1981) - ze względów cenzuralnych nie został dopuszczony do projekcji konkursowej na tym samym festiwalu. Doczekał się swojej premiery dopiero w 2009 r. na 8. Rybnickiej Prezentacji Filmu Niezależnego „REPEFENE″.

Andrzej Lorenc: Orzełek i reszka. Scenariusz filmu fabularnego (inspirowany wydarzeniami radomskiego Czerwca '76). [Wstęp Sebastian Równy]. Radom: MBP, 2016. - 148 s., oprawa miękka

Cena: 15 zł
Jak kupić?

 

Edycja źródeł historycznych dotyczących historii Radomia i w ogóle ziem centralnej Polski w okresie staropolskim jest wciąż zadaniem nie ukończonym. Straty dokumentów w wyniku wojen i wielkich pożarów, jak i niefrasobliwe podejście zarządzających nimi, spowodowały, że obecnie są one w większej części zniszczone lub zaginione. Nie ułatwia to pracy archiwalnej, gubiąc właściwy obraz dziejów tego okresu. Proponowana seria wydawnicza znacząco uzupełnia tę lukę. Zespół historyków pod kierownictwem prof. Dariusza Kupisza zebrał, opracował i przygotował do druku zabytkowe metryki stanu cywilnego, wytworzone w parafiach radomskich w okresie staropolskim. To ambitne przedsięwzięcie wydawnicze podzielono na trzy serie: A: Metryki chrztów, B: Metryki ślubów, C: Metryki zgonów. Każda z serii dzieli zebrany materiał na tomy, obejmujące poszczególne kościoły i roczniki ksiąg metrykalnych.


W bibliotece można kupić następujące woluminy:

Ser. A: Metryki chrztów. T. 7: Kościół św. Jana Chrzciciela 1687-1712. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Jan Orzechowski. Radom: RTN, 2010. – 288 s., oprawa miękka - 25 zł
Ser. B: Metryki ślubów. T. 2: Kościół św. Jana Chrzciciela 1638-1710. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2010. – 164 s., oprawa miękka - 20 zł
Ser. B: Metryki ślubów. T. 4: Kościół św. Wacława 1701-1795. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Monika Jaglarz, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2011. – 240 s., oprawa miękka - 20 zł
Ser. B: Metryki ślubów. T. 5: Kościół św. Jana Chrzciciela 1711-1795. Red. Dariusz Kupisz, oprac. tenże, Grzegorz Fulara. Radom: RTN, 2010. – 208 s., oprawa miękka - 20 zł

Cena: 85 zł za komplet
Jak kupić?

Czasopismo naukowe ukazujące się z częstotliwością rocznika. Obejmuje artykuły napisane z różnych perspektyw badawczych występujących w naukach humanistycznych. Periodyk podejmuje zagadnienia dotyczące przedmiotowo Radomia i regionu radomskiego. Czasopismo wydaje Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. Pierwszy tom rocznika ukazał się w 2014 r. (nakład wyczerpany).

Redaguje kolegium: Dariusz Kupisz (red. nacz.), Sebastian Piątkowski (z-ca red. nacz.), Anna Spólna (z-ca red. nacz.), Agata Świątkowska (sekretarz), Mariusz Kozdrach (sekretarz).


W Bibliotece można kupić następujące tomy rocznika:

T. 2: 2015
T. 3: 2016
T. 4: 2017

Cena jednego tomu: 20 zł
Jak kupić?

Powroty. Radom - antologia tekstów radomskich twórców wydana z okazji 40. Radomskiej Wiosny Literackiej. W skład książki weszło 11 tekstów autorstwa: Grzegorza Bartosa, Grażyny Jeromin-Gałuszki, Marcina Kępy, Zbigniewa Kruszyńskiego, Anny Litwinek, Wojciecha Pestki, Ewy Podsiadły-Natorskiej, Sebastiana Równego, Ziemowita Szczerka, Jerzego A. Wlazły oraz Krzysztofa Żmudzina, pod redakcją Sebastiana Równego. Wszystkie teksty maja wspólny element, ich akcja rozgrywa się w Radomiu.

Powroty. Radom. Red. Sebastian Równy; [wstęp Ewa Kołodziejczyk]; aut. Grzegorz Bartos i in. Radom: MBP, 2017. – 236 s., fot. oprawa miękka

Cena: 20 zł
Jak kupić?

 

 

Jeden z pierwszych informatorów encyklopedycznych poświęcony wyłącznie współcześnie tworzącym prozaikom, poetom i publicystom województwa kieleckiego. Informator przedstawia blisko 50 sylwetek ludzi pióra okresu powojennego. Wprowadzenie do przeglądu napisał Tomasz Palacz (1934-2009) – literaturoznawca, wybitny regionalista i działacz kultury ziemi kielecko-radomskiej. Znajdują się w nim charakterystyki wielu twórców związanych w tym okresie z Radomiem i regionem.


Współcześni pisarze Kielecczyzny. Informator. Red. Ludomiła Holtzer, Danuta Tomczyk, Maria Kośmińska; wstęp Tomasz Palacz. Radom: Wydz. OWiK PMRN, MBP, 1973. - 80 s., il., oprawa miękka

Cena: 2 zł
Jak kupić?

Spis treści:

BR 2017 3 4W pierwszych słowach

Anna Skubisz-Szymanowska

Jubileusze

Anna Skubisz-Szymanowska: Niekończąca się opowieść...
Marta Wiktoria Trojanowska: Wysepki książek na mapie miasta - o dziejach i przemianach filii radomskiej biblioteki.
Teresa Majdak: Ćwierć wieku komputeryzacji radomskiej biblioteki.
Michał Iwańczyk, Marcin Katus, Joanna Ukleja: Radomska Biblioteka Cyfrowa.
Teresa Niewczas: 70 lat iłżeckiej biblioteki.
Zofia Maj, Izabela Krasińska: 70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.
Krystyna Wójtowicz: Jubileusz 70-lecia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie.
Małgorzata Skwarek: 60-letnia a coraz piękniejsza... Jubileusz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi.

Bibliotekarz poleca

Maria Kaczmarska

Kronika

Ewa Ukleja, Emilian Henryk Wilk

Zaprosili nas

Anna Skubisz-Szymanowska

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu w ramach swojej aktywności statutowej prowadzi również działalność wydawniczą. Wśród bibliotecznych publikacji znajdują się: literatura piękna, opracowania naukowe i popularnonaukowe, wydawnictwa źródłowe. Szczególne miejsce wśród nich zajmują pozycje związane z radomskim bibliotekarstwem.

Książki

Wykaz książek do kupienia

Czasopisma

Wydawnictwa biblioteki można kupić w siedzibie głównej (ul. Piłsudskiego 12):

  • Dział Promocji Książki i Biblioteki, pok. 48, I p. - tel. 48 362 87 88 - pon.-pt. w godz. 07:30-15:30
  • Dział Informacyjno-Bibliograficzny, pok. 15, parter - tel. 48 362 87 88 w. 16 - pon.-pt. w godz. 07:30-19:00, sob. w godz. 07:30-15:00
  • Recepcja - pon.-pt. w godz. 07:30-19:00, sob. w godz. 07:30-15:00

w wybranych księgarniach i punktach kolportażu w Radomiu:

  • Księgarnia Literacka im. Witolda Gombrowicza, ul. Żeromskiego 83
  • Księgarnia „Sonet Art”, ul. Rwańska 3
  • Centrum Informacji Turystycznej MOSiR, ul. Traugutta 3

Wszystkie wydawnictwa biblioteki można kupić też na Allegro.pl

Spis treści:

2017 2 SmallW pierwszych słowach

Anna Skubisz-Szymanowska

Minął rok

Mariola Turek, Alicja Bożena Śliwa: Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2017.
[Maria Kaczmarska]: Maria Kaczmarska - Bibliotekarz Roku MBP w Radomiu 2017. - rozm. Alicja Bożena Śliwa.

Jubileusz

Mariola Turek, Alicja Bożena Śliwa: 100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - obchody w Radomiu.
Danuta Tomczyk: Moje lata w SBP. - rozm. Mariola Turek.
Teresa Majdak: Przeszłość i teraźniejszość radomskiego SBP.
Bożena Starzyńska: Koło SBP przy GBP w Jedlni, gmina Pionki.
Teresa Niewczas: Koło SBP przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży.

Co nowego w SBP?

Mariola Turek, Alicja Bożena Śliwa: Wyborczo w radomskim oddziale SBP.
Mariola Turek, Alicja Bożena Śliwa: Wybory w Okręgu Warszawskim.

Bibliotekarz poleca

Bogumiła Grabowska: Wypożyczalnia Główna.
Maria Kaczmarska: Czytelnia Regionalna.
Izabela Mróz: Z czasopism regionalnych.

Kronika

Ewa Ukleja, Emilian Henryk Wilk

Zaprosili nas

Anna Skubisz-Szymanowska

Miesięcznik Prowincjonalny

„Miesięcznik Prowincjonalny” to czasopismo o kulturze wydawane przez MBP w Radomiu w latach 1998-2016

Pisano w nim o:

  • spektaklach teatralnych, muzyce, literaturze, filmie, sztukach plastycznych
  • historii Radomia i okolic
  • nowościach wydawniczych
  • nieznanych dokumentach współczesnych i historycznych

Cena jednego numeru: 5 zł 

Bibliotekarz Radomski

„Bibliotekarz Radomski” to kwartalnik informacyjno-publicystyczny wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu od 1993 r. Na jego łamach omawiane są problemy radomskiego środowiska bibliotekarskiego. Czasopismo umożliwia  przepływ informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Stąd wśród materiałów, jakie najczęściej publikowane są w kwartalniku, odnajdziemy artykuły dotyczące spraw zawodowych, sprawozdania ze zjazdów, konferencji, seminariów, pomoce metodyczne, np. konspekty lekcji bibliotecznych czy scenariusze wystaw, przeglądy nowości wydawniczych oraz kronikę wydarzeń bibliotecznych.

Czasopismo redaguje zespół w składzie:

Anna Skubisz-Szymanowska - redaktor naczelna,
Alicja Bożena Śliwa - sekretarz redakcji oraz
Ilona Michalska-Masiarz, Dorota Prawda, Ewa Ukleja, Marta Wiktoria Trojanowska

Cena: 5 zł/1 z.