Wypożyczalnia międzybiblioteczna

  • Pośredniczymy w zamawianiu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych, których nie posiada Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu oraz żadna inna radomska biblioteka.
  • Wypożyczamy bibliotekom na terenie kraju materiały ze zbiorów własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
  • Prawo do korzystania z wypożyczania międzybibliotecznego mają użytkownicy posiadający ważną kartę biblioteczną MBP w Radomiu.
  • Zamówienia można składać osobiście w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, telefonicznie lub mailowo: regionalna@mbpradom.pl
    Jednorazowo czytelnik może zamówić do 5 pozycji. Czas oczekiwania na sprowadzenie zamówionych materiałów wynosi około 2 tygodni.
  • Czytelnik składając zamówienie zobowiązany jest podać dokładny opis bibliograficzny identyfikujący jednoznacznie książkę (nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania).
  • Użytkownik ponosi koszt opłaty za odesłanie materiałów bibliotecznych według cennika operatora pocztowego.
  • Informację o realizacji zamówienia użytkownik otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  • Sprowadzone do biblioteki materiały udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni przez okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad. Kopiowanie sprowadzonych materiałów może być wykonywane jedynie za zgodą MBP w Radomiu i musi być zgodne z obowiązującym prawem autorskim.