Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Art. 13. ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/ WE  (zwanego dalej  RODO) informujemy , że:

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich , z siedzibą w Radomiu przy ul. J. Piłsudskiego 12;

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. J. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom

wysyłając e-mail na adres: biblioteka@mbpradom.pl lub

telefonicznie:  48 3626735 ,  48 3627751

2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu jest Pani Jadwiga Romanowska.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać wysyłając e-mail na adres: iod@mbpradom.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych  roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących działalności  Biblioteki.

W związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym dane dotyczące  wizerunku Czytelnika oraz dane dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki (art.6 ust. 1 pkt e RODO) w celu zapewnienia ochrony osób i mienia  znajdujących się w Bibliotece, dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzania w celach archiwalnych.

Na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą  (art.6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o zobowiązaniach wobec Biblioteki, nowościach  czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu pozyskuje nazwy adresów poczty elektronicznej na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 pkt a RODO) w celu świadczenia usługi newslettera MBP w Radomiu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki;

5. Administrator danych ze względu na korzystanie z programu bibliotecznego  w systemie Ex Libris Aleph 500 powierza Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 26/28, 00-950 Warszawa do przetwarzania dane osobowe czytelników oraz użytkowników. W celu realizacji usług podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane zwykłe, w tym między innymi: imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, nr karty bibliotecznej, nr telefonu, adres poczty elektronicznej;

6. Dane Pani/Pana będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz umów, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia Biblioteki;

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

W celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk, nie więcej niż 5 lat od końca roku w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest  wobec niej zadłużony;

W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia;

W celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, nie więcej niż 5 lat od  dnia dokumentowania wydarzenia, chyba że dane są przechowywane w celach archiwalnych;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki, nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania;

W postaci wizerunku, nie dłużej niż jest to niezbędne do celu, w którym są  przetwarzane;

Na podstawie zgody Czytelnika, do czasu wycofania tej zgody.

Od dnia rezygnacji z subskrypcji newslettera MBP w Radomiu, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 90 dni.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Osoba zapisana do newslettera w każdej chwili ma możliwość zmiany bądź usunięcia swoich danych osobowych wprowadzonych w procesie rejestracji.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO , gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.