Drukuj

W sobotę, 20 maja 2017 r. odbyła się konferencja naukowa pn. „Hermeneutyka wartości w kulturze”. Spotkanie zorganizowali mgr Wioleta Malicka i ks. dr Wojciech Wojtyła we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Polskim Towarzystwem Teologicznym oraz Biblioteką.

Spotkanie miało charakter otwartego sympozjum problemowego. Na konferencję zaproszono specjalistów różnych dziedzin: językoznawców, kulturoznawców, pedagogów i teologów. Obok przedstawicieli nauki dużo miejsca przyznano edukatorom oświaty.

Zagadnienie wartościowania zjawisk w perspektywie językoznawczej przedstawił dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UTH w referacie Wartość za słowami obcy i obecny, czyli o interpretacji danych językowych. System aksjologiczny dyskursu politycznego przedstawił dr hab. Grzegorz Majkowski, prof. UTH. Wystąpienie ks. prof. dra hab. Marka Jagodzińskiego charakteryzowało kulturę z perspektywy teologii rzymskokatolickiej, co pozwoliło trafnie określić szanse i zagrożenia wynikające z inkulturacji wiary i ewangelizacji kultury. Suwerenność narodu przez kulturę nakreślił ks. dr Wojciech Wojtyła.

Drugi panel konferencyjny skupił się wokół dydaktyki. Wartości a szkolne nauczanie religii to temat referatu dr Jolanty Strojek. Edukatorka filmowa, mgr Anna Równy przedstawiła Możliwości i sposoby wykorzystania filmu do pracy wychowawczej z młodzieżą. Doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, mgr inż. Tomasz Madej zastanowił się nad znaczeniem autorytetu nauczyciela w wychowaniu ku wartościom.

Tak pomyślane spotkanie pozwoliło na starcie się dwóch, nie koniecznie odległych, perspektyw – teoretycznej i praktycznej. Bliskość spojrzeń na zagadnienie socjalizacji i inkulturacji aksjologicznej różnorodnego środowiska zapoczątkowała twórczą dyskusję. Przenosiła się ona często z sali wykładowej w kuluary, umożliwiając swobodną wymianę spostrzeżeń.

Uczestnicy konferencji wyciągnęli wiele cennych wniosków. Po raz kolejny udowodniono potrzebę łączenia doświadczeń praktycznych z ustaleniami teoretycznymi i na odwrót. Pojawiły się nowe, konkretne rozwiązania usprawniające nauczanie do wartości. Uczestnicy konferencji zgodzili się, co do ustalenia, że dydaktyka aksjologiczna, to przede wszystkim przekazanie uczniom umiejętności rozpoznawania wartości tak pozytywnych, jak i negatywnych oraz określenia ich znaczenia w życiu.

Fotorelacja